Owlook Tattooo on Flickr.

Owlook Tattooo on Flickr.

Body Art on Flickr.

Body Art on Flickr.

Body Art on Flickr.

Body Art on Flickr.

Body Art on Flickr.

Body Art on Flickr.

robyndesign:

by Otis Frampton

robyndesign:

by Otis Frampton

thefandomhurts:

Fuu - Samurai Champloo

thefandomhurts:

Mugen - Samurai Champloo

thigobraga:

Minamoto no Tametomo